Tăierea și umplerea rosturilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Există trei tipuri de bază de rosturi de deformaţie:

  1. Rosturi izolatoare;
  2. Rosturi de contracţie;
  3. Rosturi constructive.

Rosturile izolatoare sunt amlasate de-a lungul pereților, în jurul coloanelor și în jurul fundamentelor predestinate ca suport pentru diferite echipamente, cu scopul de a evita transmiterea deformţiilorconstrucției către şapă.

Rostul isolator este realizat prin aplicarea materialului izolator de-a lungul structurilor clădirii nemijlocit chiar înainte de turnarea betonului.

Rosturile de contracţiesunt necesare pentru a preveni fisurarea spontană a şapeiîn procesul întăririiei. Ele permit de a crea în beton planuri direcţionale slabe. Ca urmare,şapa formeaza o fisură într-o direcție predeterminată.

Rosturilede contracţietrebuie tăiate pe axele coloanelor și trebuie să se îmbinecu colţurilerosturilorcare sunt amplasatepe perimetrul coloanelor.

Planşele pardoselilor formate dinrosturi de contracţie trebuie să posede forme cît mai pătrate. Este necesar de a evita planşe alungite sau în formă de litera “L”.Lungimea planşeinu trebuie să depășească lățimea ei mai mult de 1,5 ori. Rosturile de contracţie trebuie să fie drepte și după posibilitate fără ramificări.

In zonele culoarelor şi de circulaţie rosturile de contracție trebuie să fie amplasate la o distanță egală cu lățimea şapei. Benzile mai largi de 300-360cm trebuie să posede un rostlongitudinal amplasat pe centru. La betonarea în aer liber distanţele dintre rosturinu poate depăși 3 metri în toate direcțiile. Regulă generală –cu cît este mai micăplanşa, cu atât este mai puțin probabilă fisurarea spontană.

 

Tăierea rosturilor de contracție se efectuează după terminarea lucrărilor finale de finisaj a suprafeței din beton.

Deobiceirosturilesunt tăiatein planşe de 6x6 m în aceeași consecutivitate în care a fost turnatbetonul. Rosturiletrebuietăiate la o adâncime de 1/3 din grosimea şapei. Aceasta creează în şapă o zonă slabă şi betonul la contracţiefisurează anume in aceasta zonă, adică formează o fisură direcționată, și nu spontană. În acelaşi timp muchiile fisurii formate posedă o anumită rugozitate, ce permite de aevita deviaţia lor pe verticală, atât timp cât fisura nu devine prea largă.

Rosturileconstructive sunt realizate în zone în careau fost finalizate lucrarile pe ziua respectivă.

Forma muchiilorşapeipentru rostul constructivde regulă se efectuează dupa principiul nut si feder, este posibilă utilizarea traverselor(barelor), amplasate transversal pe rost. Traversele trebuie instalate în mijlocul adâncimii şapeisub un unghi drept față de rost. Un capăt al barei trebuie să fie uns cu bitum pentru a se deplasa liber în şapă.

Rosturile constructive funcționează ca cele de contracţie–ele permit deplasări mici pe orizontală, dar nu și pe verticală. Este preferabil, ca rostul constructiv să coincidă cu cel de contracție.

Realizarea rostului de deformaţie este necesarăîn strictă conformitate cu proiectulelaborat. În cazul apariţiei a cărorva modificări (cum ar fi modificarea dimensiunilorrostuluisau înlocuirea materialului) construcţia rostului de deformaţie este necesar de a coordona cu echipade proiectare.

Amplasarea rosturilor

La proiectarea amlasării rosturilor în pardoseli una dintre obiectivele principale este reducerea la minim a riscurilor de fisurare în plăcile de beton, astfel este necesară respectarea următoarelor reguli:

- Este necesar de a împarţisuprafaţa în secțiuni, darcît mai posibil pătrate,

- Raportul laturilor planşelor tăiate trebuie să fie de la 1: 1 pînă la 1: 1,5,

- rosturile longitudinale și transversale trebuie să se intersecteze,

- Nu amplasaţi intersecția rosturilorînzonele principale de trecere, iar rosturile longitudinale nu trebuie ampalsate pebanda principalăde circulaţie sau de-a lungul rafturilor,

- Rosturile trebuie amplasate în zone cu o sarcinăcît mai mică,

- În cazul prezenţei coloanelor ( fundamenteloremergente şi altor construcţii asemănătoare), distanța dintre rosturi trebuie să fie multiplălungimii pasului dintre coloane,

- Nu trebui să existe intersecţii de rosturi în formă de “T”. Prezenţa acestora duce la formarea fisurilor în opus

- Nu trebuie să existe unghiuri interne,

- In jurul coloaneloreste necesar de a e fectua o blocare in forma de romb sau cerc,

- pereţii, puțurile, canaleleeste necesar de a separa de placa de beton a podelei,

- Distanța dintre rosturi trebuie să corespundă grosimii plăcii. Există o regulă: Distanța dintre rosturipe placă nu trebuie să depaşeasca 30 de grosimi a ei,și anume în cazul grosimii plăcii de 20 cm, pasul maxim admisibil trebuie să fie 6m.

- Rosturile sint tăiate cât mai curând posibil după turnarea betonului, cum numai betonul capătă o rezistență suficientă,

- Rosturile obținuteprin tăiere trebuie să fie efectuate la o adâncime de 1/4-1/3 din grosimea plăcii (luând în considerare stratul protector al betonului)

Etanșarea rosturilor

În cazul incăperilor cu o umeditate crescută etanşarea rosturilor capăta o deosebită importanţă, deoarece lipsa etanșării determină separarea straturilor organice de la placa pardoselii. Acest process este deosebit de activ la temperaturi ridicate în incăpere.

În timpul efectuării lucrărilor numărul și localizarea rosturilorse aleg în funcţie nu numai de coeficientul de dilatare termică al materialelor, dar şi de contracția betonului și eventualele deformașii, care apar cel mai frecvent în porţiunile adiacente pardoselii cu fundamentele destinate pentru echipamente, pereți și coloane.

Etanşarea rosturilor permite protejarea lor de pătrunderea apei și a mediilor agresive, precum și de înfundarea lor.

Tipul materialului de etanșare depinde de încărcare șicondiţiile de exploatare. Spre exemplu, în multe întreprinderi industriale și alimentare pardoselile trebuie să se spelecu uşurinţă și să reziste la o sarcinămare de trafic.

Materiale de etanșare pentru astfel de pardoseli trebuie să fie suficient de dure pentru a sprijini muchiilerostului și pentru a preveni aşchierea lorcît şi suficient de plastice pentru a rezista deschiderea și închiderea ușoară a rostului.

Problema fisurilor

Formarea fisurilor în beton poate fi redusă prin micşorarea volumuluide apă utilizat la mixare. Dar, chiar și betonul cu un conținut redus de apă se contractează, mai mult ca atît,betonul ce conţine diferite materiale de umplutură se contractă diferit.

Deoarece evitarea contracției betonului produs din ciment tradiţonal este imposibilă, cea mai efectivă soluție este de a permite apariţia unei fisuri într-o zonăpreferabilă, mai mult decât atât, fisura trebuie să fie pe o linie dreaptă. Acesta fisurăeste folositădrept rost de deformaţie.

Rosturile potfi realizate în betonul proaspăt cu ajutorul unui cioplitor special. În betonul întărit, rosturile sunt tăiate. Dar chiar și în şapelecu rosturile de deformaţietăiate sau crestate cu ferăstrăul, fisurile citeodata apar în alte zone. Probabilitatea de apariție a astfel de fisuri poate fi redusăprin următoarelor acţiuni:

Tăiera la timp a rosturilor

Când rosturile sunt tăiate în betonul proaspăt repartizat, timpul nu contează. Dar dacă ele sunt tăiatemai tîrziu, este posibilă apariția unor fisuri spontane. Tăierea rosturilor în betonul proaspăt turnat se indeplineşte nemijlocit după netezirea supraeţei. Pe betonul uscat tăierearosturilor trebuie efectuată cît mai curînd posibil, pentru a evita prăbușirea muchiilor rosturilor. De obicei, se recomandăde a le aplica peste 12 de ore la o temperatură normală, iar la o temperatură joasă–peste 24 de ore după repartizarea betonului.

Tăierea rosturilor la adâncimeanecesară

Rosturile, tăiate cu un cioplitor ordinar, trebuie să fie de o adâncime de la 1/4 până la 1/3 din grosimea şapei. Rosturile realizate cu cioplitoare speciale pentru betonul proaspăt turnat, pot fi mai puțin adânci.

Tăierea rosturilor la intervalul necesar

De regulă, intervalul de tăiere a rosturilor este ales în limitele (24-36) x (grosimea şapei). La grosimea şapei de 10cm rosturilese aplică la o distanță de la 240cm pînă la 360cm unul faţă de altul. Pentru beton cu un coeficient de plasticitate şi contracţie mai mare, este de preferință, ca intervalul de aplicare a rosturilor să fie mai aproape de 240cm.

Excluderea colțurilor interioare

Probabilitatea apariţiei fisurilor este mai mare in zona colțurililor interioare. Reţeuarosturilortrebuie să fie astfel încît a preveni formarea colțurilor interioare.

Excludereaintersectării rosturilor in formă de litera “T”

Intersectarea rosturilor în formă de “T” duce la formarea fisurii care vatrece prin rost. La proiectarea reţelei rosturiloreste necesar de aevita intersecţia lor in formă de “T”.

Porțiunile limitate de rosturi, trebuie să posede geometria aproape de cea a unui pătrat.

Dacă lungimea porţiunii este mai mare de 1,5 ori decît lățimea ei, apariţia fisurii este cel mai probabilă la mijlocul laturii mai lungi. Schema amplasării rosturilor trebuie să fie elaboratăevitînd formarea porţiunilor lungi și înguste.

Eliminarea porţiunilor triunghiulare cu colțuri ascuțite

De regulă porţiunile de formă triunghiulară cu colțuri ascuțite se crapă în capătul unghiului ascuțit. În general, triunghiurile trebuie evitate, însă dacă ele sunt necesare,atunci ele trebuie să formeze un triunghi echilateral.

Uneori, fisurile se formeazăîn betonul care nu a atins durutatea necesară. Aceste fisuri de contracție apar, de regulă, pe timp uscat caldși vânturos. Dacă se presupune repartizarea betonului în condiţiile meteorologice menţionate, este necesar de autiliza beton cu fibre sintetice, iar pe parcursul procesului de repartizare șinivelare a betonuluieste necesară umezirea lui cu apă.